خداحافظی سفیر فنلاند

با توجه به پایان دوره سفارت سفیر فنلاند در ایران ایشان با حضور در شرکت از کارکنان هودیان (پلنمکا) خداحافظی نمود. در دوران سفارت در ایران سفیر فنلاند آقای Kahiluoto همکاری خوبی در جهت حفظ روابط تجاری و تسهیل آموزش های تخصصی پزشکان مصرف کننده تجهیزات Planmeca داشتند. با آرزوی موفقیت برای ایشان.copy right : Hoodian corporation 2018