مشتریـان مــا

رفـــرنـس‌ها

دكتر جندقي- مشهد

دكتر سنايي- نيشابور

دکتر جهان بین -یاسوج

دكتر پنج نوش- تهران

دكتر يزدان پناه- سمنان

دكتر ميرشكاری- كرمان

دکتر جلایر

دکتر جاویدی-مشهد

دکتر عباس زاده- ارومیه

دكتر نجاريان- بجنورد

دكتر شهاب- تهران

دكتر رحمتي- لاهيجان

دكتر صادقي- كرمان

درمانگاه فجر ايثارگران- مشهد

دكتر طالاري- كرج

دكتر مومني تهران

دكتر اديب فر- تبريز

بيمارستان البرز- كرج

دكتر رضايي- اصفهان

بيمارستان آذربايجان- اروميه

دكتر براتي- جهرم

دكتر ايل- زاهدان

دكتر خواجه- سنندج

درمانگاه فرهنگيان- شيراز

دكتر رحماني- مهاباد

دكتر دژكام- بهشهر

دكتر تهمورسي- كرمان

دكتر سهرابي- مشهد

دكتر محمد زاده- مشهد

دكتر باقرپور- مشهد

دكتر صرافها- تهران

دكتر محسني زنوزي- تهران

دكتر رازي- تبريز

دكتر حيدري- تهران

دكتر آيت الهي- تهران

دكتر رموزي- كاشان

دکتر سیلاوی - شاهرود

دکتر ملاحی - گرگان

دکتر یار احمدی - تهران

دکتر مهدوی - مشهد

دکتر الهام رموزی - کاشان

دکتر استوار راد - بندر انزلی

دکتر جوهری - بابل

دکتر محمد پور - تهران

دکتر گلاره مجیدی - تهران

دکتر داداللهی - ارومیه

دکتر کاظمی - اصفهان

دکتر یوزباشی زاده - تهران

نظــر بـرخی از مشـتریانcopy right : Hoodian corporation 2018