آموزش نرم افزار Romexis – دانشکده دندانپزشکی سنندج- دیماه 1396

آموزش نرم افزار Romexis در دانشکده های دندانپزشکی و انتقال اطلاعات به استادان و دانشجویان یکی از اهداف مستمر گروه هودیان در جهت تلفیق تئوری های علمی و تکنولوژی است.copy right : Hoodian corporation 2018