بازدید سفیر و کاردار بازرگانی فنلاند از گروه هودیان- آذر 96

بازدید سفیر و کاردار بازرگانی سفارت فنلاند در تهران از دفتر مرکزی گروه هودیان و مطلع شدن از روند فعالیت های شرکت در آذر ماه 96 رخ داد.copy right : Hoodian corporation 2018