سفر آموزشی فنلاند

حضور 20 تن از رادیولوژیست های فک و صورت و دندانپزشکان در سفر آموزشی تفریحی به گروه پلنمکا در فنلاندcopy right : Hoodian corporation 2018